Address:
460 P. Trần Quý Cáp, Văn Chương,
Đống Đa,
Hà Nội,
100000,
Việt Nam
Secondary phone: +84942746655
Opening Hours:
Thứ Hai : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Ba : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Tư : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Năm : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Sáu : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Bảy : 8:00 sáng – 5:30 chiều