In Đồng Lợi | Cơ sở 1

Address:
122 P. Tây Sơn, Quang Trung,
Đống Đa,
Hà Nội ,
100000,
Việt Nam
Secondary phone: +84943136655
Opening Hours:
Thứ Hai : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Ba : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Tư : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Năm : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Sáu : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Bảy : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Chủ Nhật : Closed